top of page

thank you

big box.jpg
Hình ảnh được chụp bởi Ben Reich

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, đồng nghiệp, bạn bè và người thân đã giúp chúng tôi trong hành trình này.

Chúng tôi sẽ không thể đạt được thành quả nếu không có các bạn...

Một danh sách gồm rất nhiều người nhưng vẫn chưa đầy đủ mà chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến vì đã hỗ trợ chúng tôi từ xa: Benjamin Reich, Đội ngũ sản xuất Kilomet 109, Trần Hồng Quân, Lê Hiếu, “Ông Cương”, Nguyễn Bích Đào, Giang Nguyễn, Tăng Hoàng Linh, Leá Delescluse, Benoit Delescluse, Fabiola Büchele, Danny Whitehead, Đoàn Kỳ Thanh, Rochelle Leedham, William Green, Nguyễn Huy, Hoàng Nghiêm, Christine Driscoll, Luke Driscoll, Jo Driscoll, David Thomas, Craig Madden, Nicolas Moser, Laurence Savy, Trâm Vũ và đội ngũ Manzi, tất cả những nhà tài trợ tư và nhà tài trợ “Go Fund Me” của chúng tôi - những người đã góp phần cống hiến cho nghệ thuật.

Cảm ơn các bạn

Untitled-2-01.png
bottom of page